LOVE FOR BADMINTONKLUBBEN AF 1965 STRØBY

Foreningens navn er badmintonklubben af 1965 Strøby - forkortet til AIK 65 Strøby badminton klubben er hjemmehørende i Stevns kommune.

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt i lokalområdet med oprettelsea f hold i badminton, samt i øvrigt på alle måder at tjene idrætten og alt sundt
idrætsarbejde.

Alle har ret til at blive medlemmer.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Medlemmer,som er udelukket, kan få deres sag optaget på 1.ordinære generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar.
Indvarsling sker ved annoncering i lokalpressen eller ved digital annoncering - senest 6 dage før afholdelse.
Indkomne forslag - herunder også vedtægtsændringer - skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller(e).
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af det samlede regnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og -suppleant.
9. Eventuelt.

Alle valg skal være skriftlige. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år, og valgbar til bestyrelsen er alle over 18 år.
Stemmeberettigede er også forældre til ethvert barn under 14 år, der er gyldigt medlem ifølge lovene. Der kan i dette tilfælde kun afgives een stemme pr. husstand, uanset at flere børn fra samme husstand deltager.

Se hele vores forretningsorden hér: Vedtægter AIK 65 Strøby Badminton

Vi har også en privatlivspolitik og en databehandleraftale, som forklarer, hvordan vi i AIK 65 Strøby Badminton behandler dine personoplysninger - klik hér: Privatlivspolitik